bus auto fiets
Menu

hk.jpg

Informatiebijeenkomsten

Op 20 september 2021 vonden er 2 informatiebijeenkomsten plaats voor omwonenden en belanghebbenden. Tijdens de goed bezochte bijeenkomsten werd er door de gemeente een terugblik gegeven, en uitleg gegeven over de huidige stand van zaken en het vervolg. Stedenbouwkundige en landschapsexpert Renzo Veenstra heeft iedereen meegenomen in de gebiedsvisie. "Het Horne Kwartier vormt als dynamische wijk een schakel tussen stad en buitengebied."

Gebiedsvisie september 2021

Na de presentatie was er gelegenheid voor het stellen van vragen. We hebben de vragen en antwoorden voor je op een rijtje gezet en deze gebundeld binnen de thema's: 'Planning en fasering', 'Programma en planologie', 'Ruimtelijk' en 'Overig'.

Planning en fasering

Hoe ziet de fasering van het plan eruit?
De fasering moet nog verder uitgewerkt worden maar wij zijn voornemens te starten met het renoveren van het openluchttheater De Lichtenberg en het renoveren en herbestemmen van de monumentale kazernegebouwen. Gezien de leegstand en de vergrootte kans op verval die daarmee gepaard gaat, is de urgentie bij deze gebouwen het grootst.

Wat is de tijdlijn van de renovatie van het theatercomplex?
De aanvraag voor een omgevingsvergunning die noodzakelijk is voor de renovatie van de Lichtenberg is al enige tijd in voorbereiding, maar wacht nog op de afronding van aanvullend onderzoek (o.a. jaarrond ecologisch onderzoek). Het laatste onderzoek wordt dit najaar afgerond en dan kunnen we een aanvraag omgevingsvergunning indienen. Dit staat los van de toekomstige exploitatie van het openluchttheater.

Wat is de procedure die volgt?
- December 2021: ophalen van eventuele wensen en bedenkingen bij de gemeenteraad.
- Daarna het verwerken van de wensen en bedenkingen en de ontwerpvisie 6 weken ter inzage leggen.
- Februari 2022: verwerken van de reacties.
- Maart 2022: gemeenteraadsverkiezingen.
- Q2 2022: besluitvorming over definitieve gebiedsvisie door gemeenteraad.

Programma en planologie

Hoe wordt De Lichtenberg ingevuld?
In eerste instantie gaan we het openluchttheater alleen renoveren. Daarna is het de bedoeling om het theater op termijn ook weer in gebruik te nemen voor voorstellingen. We hebben de intentie om een horecapaviljoen aan het theatercomplex toe te voegen, om zo de levensvatbaarheid van het theater te vergroten. Voor gevestigde voorzieningen zoals de pétanque vereniging, het kunstcentrum en de monumentale tennisbaan wordt gekeken hoe deze kunnen worden gehandhaafd en versterkt.

Waarom is ervoor gekozen niet meer gebouwgebonden sportvoorzieningen te realiseren?
De afgelopen tijd is gekeken hoe de thema’s van de bestuursopdracht zich verhouden tot de behoefte op korte en lange termijn. De koers daarvan is vastgelegd in gemeentelijke beleidsstukken. Op het gebied van sport is het sportaccommodatiebeleid voor de lange termijn gericht op clustering van sportvoorzieningen. Weert-breed blijkt er geen aanleiding te zijn om het aandeel gebouwde sportvoorzieningen op deze locatie te handhaven of uit te breiden. Ook is gekeken aan welke (vormen van) sport behoefte is en het gaat vooral om een groeiende vraag naar ongeorganiseerde sport. Op die ontwikkeling wordt ingespeeld op het Horne Kwartier.

In het huidige bestemmingsplan is wonen niet toegestaan, waarom wordt daar nu wel op ingezet?
In het bestemmingsplan zijn de planologische mogelijkheden die nu gelden vastgelegd. De bestuursopdracht die de gemeenteraad heeft meegegeven is gericht op de lange termijn en geeft naast de thema’s zorg, educatie, cultuur en sport en vrije tijd ook wonen aan als thema dat ingevuld mag worden met inachtneming van de rijksmonumentale bebouwing en passend binnen het gemeentelijke en regionale woonbeleid. Daarbij zijn we van mening dat een aandeel wonen in dit gebied leidt tot een meer inclusieve omgeving waarin het de hele dag prettig verblijven is voor alle doelgroepen.

Hoe is de balans ‘sociaal - vrije sector wonen’ tot stand gekomen?
Politieke besluitvorming heeft nog niet plaatsgevonden, dus deze balans ligt nog niet vast. Novaform heeft echter behoefteonderzoek laten doen naar de Weerter woningmarkt. Daarbij merken we op dat een aandeel van de voorgestelde vrije sector woningbouw noodzakelijk is om tot een financieel haalbaar plan te komen.

Wordt gekeken naar de impact (geluid, parkeren) op de omgeving van grootschalige evenementen op de Lichtenberg?
Ja, we bekijken de planvorming zo integraal mogelijk. Ten aanzien van het parkeren wil de gemeente graag op het niveau van Weert-West kijken, gezien hier ook een parkeervraagstuk ligt.

Ruimtelijk

Hoe is de ontsluiting georganiseerd?
Wat gemotoriseerd verkeer betreft zal de noordelijke helft van het plan hoofdzakelijk worden ontsloten via de Nelissenhofweg. Bestemmingsverkeer naar Horne Kwartier zal daarnaast gebruik maken van de voormalige hoofdentree aan de Kazernelaan. De ontsluiting aan de Kazernelaan in de noordelijke hoek (naast gebouw 26), is enkel voor langzaam verkeer en calamiteiten. De ontsluiting aan de Ambachtenhof zal op termijn, gelijktijdig met de sporthal, verdwijnen. De zuidelijke helft van het gebied wordt ontsloten middels twee inritten aan de Parklaan, wat tegelijkertijd de snelheid van het verkeer op de Parklaan moet remmen. De toegangswegen worden zodanig aangelegd dat er geen verkeer door het plangebied gaat rijden. Het zijn doodlopende wegen.

Hoe zorg je ervoor dat omliggende wijken veilig het gebied in worden begeleid?
Verkeersveiligheid is een gedeelde zorg, vandaar dat een verkeerskundig bureau zich buigt over de toekomstige verkeersbewegingen en capaciteit van de omliggende infrastructuur. Voor nu kunnen wij enkel benadrukken dat er aandacht voor is en dat verdere uitwerking in overleg met de gemeente plaatsvindt.

In nieuwe wijken elders in het land zie je dat er nauwelijks ruimte wordt gereserveerd voor parkeren, kijk bijvoorbeeld naar de parkeervisie van Utrecht. Hoe zit dat bij het Horne Kwartier?
Een verkeerskundig bureau heeft gekeken hoe wij de ontsluiting en het parkeren kunnen organiseren, wat als input heeft gediend voor de parkeeroplossingen in de voorbeeldverkaveling. De parkeernorm in dit deel van Weert is niet extreem hoog maar tegelijkertijd is het realistisch om te verwachten dat het gemiddeld autobezit hoger ligt dan in de randstad. Uiteindelijk is het parkeerbeleid van de gemeente Weert hier het kader waaraan we moeten voldoen.

Hoe wordt het parkeren van de Lichtenberg geregeld?
Aan de voet van het talud van het theater staat een vervallen schuur die plaats zal maken voor permanente parkeerplaatsen. Daarnaast wordt het terrein rondom de Helmonder ingericht om tijdelijke parkeervraag op te vangen, denk daarbij aan parkeren in een weiland. Enkel bij grotere evenementen wordt mogelijk gemaakt om in de berm van de Nelissenhofweg te parkeren en worden pendelbussen ingezet naar tijdelijke parkeervoorziening elders. Overigens zijn dit principes die nog worden besproken met de gemeente, de parkeerbalans is bepalend voor de uiteindelijke uitwerking.

Blijven de poort naar het kazerneterrein en de kazernegebouwen behouden?
De rijksmonumentale bouwwerken en gebouwen blijven behouden.

Hoe verhoudt de hoogte van de woontorens in het park zich ten opzichte van een parkachtige uitstraling die wordt nagestreefd?
De hoogte van de gebouwen in het park vinden we ruimtelijk passend vanwege de weidse groenruimte er omheen. Door meer hoogte en geringe breedte komen de bouwvolumes slank over. Daarbij spelen de appartementen ook een rol in het borgen van de sociale veiligheid in het park.

Overig

In een clausule met Rijksgebouwendienst is opgenomen dat, indien voor 2027 woningbouw wordt gepleegd op het terrein, een verrekening dient plaatst te vinden. Is dit van invloed op de ontwikkeling?
Wij beamen het bestaan van de clausule maar dat wil niet zeggen dat wij daarop wachten. De fasering ligt nog niet vast, maar wij zijn van plan te starten met de restauratie van het openluchttheater en het herbestemmen van de monumentale kazernegebouwen. Gezien de grootte van het terrein zal de ontwikkeling verspreid over meerdere fasen plaatsvinden en kunnen fasen  meerdere jaren in beslag nemen.

Wie draagt de kosten van deze ontwikkeling?
Novaform draagt alle kosten, ook van het ambtelijk apparaat. Zowel in de voorbereiding als tijdens de realisatie. Uiteindelijk zal een nader te bepalen deel van de openbare ruimte worden overgedragen aan de gemeente die het beheer en onderhoud daarvan op zich neemt, zoals gebruikelijk bij een gebiedsontwikkeling.

Sluit en geef nog een woning op
{{interestList.plots.length}}
{{plot.PlotNr}}. {{plot.PlotType}}

Tip:
Voeg meerdere
woningen toe